Standpunten Hengelose Burgerkandidaten

“Het programma Hengelose Burgerkandidaten is uiteraard nog in ontwikkeling. Als eerste burgerkandidaat voor een radicaal andere raad, waarbij burgers het voor het zeggen hebben doe ik alvast een voorzet.” Herbert Capelle.

Hengelo moet gaan investeren in mensen en het community gevoel versterken. Samen maken we een mooie, open, groene, rechtvaardige, culturele en toekomstbestendige woon- en werkstad.

 

DEMOCRATIE EN COMMUNITY

Oprichting burgerpanel voor meer inspraak. Met het G1000 Burgerpanel en de kinderraad hebben burgers meer inspraak en betrokkenheid. Einde maken aan vriendjespolitiek en achterkamertjes gedoe. De huidige gemeenteraad bestaat voor een groot deel uit lieden die zelf wethouder zouden willen zijn en niet de burger vertegenwoordigen, maar hun partij.

Het dualisme (scheiding tussen college en raad) faalt in Hengelo. Wij willen de zeggenschap van de Hengelo versterken door de raad van echte burgers te voorzien, die het college beter controleren en voor betere ideeën en invullingen gaan zorgen.

 

HENGELO TOEKOMSTBESTENDIG

Bewoners helpen met zonnepanelen en warmtepompen. Coöperatieve en individuele voorzieningen faciliteren. De burger niet met de kosten opzadelen, maar subsidies naar Hengelo halen.

Geen windmolens en zonneparken bij woonwijken en kriskras door Twente, maar op daken in de stad, in industriële zones en langs de A35.

Hengelo wordt de bomen-, beken- en groenstad van Twente. Circulaire economie, urban farming, bijenhoning, biologische en streekproductenmarkt op vrijdag, tweedehands zondagmarkt, stadsweide, ecologisch zaaibeleid. Verbod op intensieve veehouderij in de gemeente. Bomen-, beken- en beeldenroutes uitzetten.

Betaalbare afvaltarieven €1 per bak, € 1 per zak. Betaalbare uniforme tarieven ter voorkoming verkeerd aanleveren en ontstaan van zwerfvuil. Afschaffing vast afvaltarief. Per wijk bewoners de milieu-eilanden laten adopteren.

 

HENGELO, GROOTSTEDELIJK DORP, CULTURELE MAGNEET

Hengelo is een dorpse stad vol cultuur en geschiedenis. Inzetten op bebouwing met bij Hengelo passende architectuur, die vernieuwing biedt maar ook recht doet aan traditie en erfgoed, waarbij zowel het verleden als dorp als de industrie- en wederopbouwperiodes gewaardeerd worden. Hoogbouw op geschikte plekken toestaan maar alleen daar waar anderen geen bezwaren hebben. Klassieke Hengelose gebouwen herbouwen zoals het Huis Hengelo, klooster en het oude gemeentehuis.

Theater van de stad in de schouwburg en op de markt. Samenwerking stimuleren tussen Schouwburg, Metropool, Oyfo, toneelgezelschappen en muziekverenigingen en andere podia en initiatieven.

Aantrekken internationaal topmuseum voor op de locatie Stork-Siemens-VDL. “Guggenheim Hengelo”. Alvast beginnen met heroprichting van de Hengelose Kunstzaal en een Twentse Kunstuitleen Drive-in.

Met een gezellige binnenstad Hengelo regionaal op de kaart zetten door een afgewogen combinatie van winkelen, horeca, entertainment, sport, cultuur en wonen. Gratis parkeerabonnement voor terugkerende bezoekers van het centrum.

Het DNA van Hengelo ook gaan toepassen. Geen erfgoed verkwanselen aan projectontwikkelaars. Bij verkoop van gemeentelijk vastgoed de ideeën van burgerinitiatieven zwaarder laten wegen.

 

HENGELO, STAD MET EEN KLIMAAT VOOR KANSEN

Jonge mensen aan technisch, ambachtelijk, creatief en maatschappelijk werk helpen. Realisatie techniek- en ambachtsacademie Twente (in samenwerking ROC). Nieuwe beroepen en oude ambachten. Positieve aandacht voor de jeugd.

Hengelo biedt kansen aan jong sporttalent. Stimuleren en faciliteren van topsportacademies in Hengelo (voetbal, atletiek, zwemmen, skateboarden, volleybal, schaatsen etc).

Creatief talent stimuleren door Oyfo te laten samenwerken met onderwijs- en culturele instellingen.

Loketten voor horeca, ondernemers, starters en ZZP’ers. Met vrije inloop uren in samenwerking met ROZ en KvK. Startups kansen bieden door broedplaatsen op te zetten.

 

HENGELO, DE IDEALE WOONSTAD

Hengelo de veilige, fietsvriendelijke en culturele stad waar jongeren en ouderen alle faciliteiten hebben om zorgeloos te wonen. Door faciliteiten kan het de concurrentie met andere steden moeiteloos aan.

BOA’s worden gastheren en -dames en geen bonnenschrijvers. (Alleen bij overlast).

Oprichting eigen-woning-bezit-coöperatie voor starters. Jonge mensen helpen aan een woning door het faciliteren van collectieve financiering van koopwoningen en deel-koopwoningen.

40-40-20 regeling. Bij nieuwbouwprojecten, 40% sociale woningbouw, 40% middenklasse koopwoningen en 20% voor het hogere segment.

Woonverplichting bij aankoop onroerend goed. Het weren van particuliere beleggers in te verhuren woningen.

Studenten- en jongerenhuisvesting stimuleren bij de woningcorporatie. Terreinen voor tiny houses.

 

HENGELO SOCIAAL

Eenzaamheid en armoede bestrijden. Community Leeszaal met doorgeefboeken en gratis koffie. Gratis ouderenvervoer, gereden door vrijwilligers en starters.

Inlooploket voor iedereen die hulp nodig heeft. Uitzendbureau voor community werk en re-integratie.

 

BESTUURSCULTUUR

Echte open bestuursstijl, waarbij de gemeente begrijpt dat ze moeten faciliteren en dat ze in dienst zijn bij de Hengelose gemeenschap. Zij zijn er voor ons en niet andersom. Stel je dienstbaar op!

Vriendjespolitiek en belangenverstengeling is eens heikel punt in de bestuurscultuur. De Hengelo Burgerkandidaten gaan hier speciale aandacht aangeven.